útjouwerij Grotesk - uitgeverij Grotesk

Us boeken

poëzy mei in credo

Myn binêre koade
Friduwih Riemersma

skriuwersfrou-memoires

Bûntskildere werklikheid
Antsje Swart

brahman

Dof fiolet is ’t west
Eppie Dam

auke ykema

Brekizers fan de foarútgong
Philippus Breuker

unyk yn ’t fryske proaza

Ho Wu en Misty Mac
Aggie van der Meer

fergetten ‘folksskriuwer’

Marten Hepkes Bakker
Abe de Vries

de alternative feiten

Kultuerferlies
Friduwih Riemersma