útjouwerij Grotesk - uitgeverij Grotesk

Us profyl

Fisy en missy fan útjouwerij Grotesk

- Fryske literatuer -
de missing link nei homo sapiens

 

Tiim Grotesk | De statements

Tiim Grotesk | De dieden

Tiim Grotesk | De dreamen

Tiim Grotesk

 

Grotesk is in ANBY-stichting;
besjoch de ANBY-gegevens.
It bestjoer fan de stichting Grotesk bestiet út
Hannah Wolff, foarsitter, hannahw@grotesk.site
Hannah van der Heijde, skriuwer, hannahh@grotesk.site
Friduwih Riemersma, ponghâlder, ynfo@grotesk.site

grotesk

E-mail: ynfo@grotesk.site
Grotesk op Facebook

Grotesk is lid fan de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.