útjouwerij Grotesk - uitgeverij Grotesk

Ferantwurding en ANBY

For English
Voor Belastingdienst
Gendergelykheidsstatement

ANBY

As kulturele ANBY-stifting (algemien nut beëagjende ynstelling) is Grotesk aktyf yn it oanbieden fan literatuer oan in breed publyk.

Transparantens

Stichting Grotesk stribbet nei folslein trochsichtige bûsen. De stichting docht syn wurk mei de stipe fan filantropen en fan de oerheid, mei oare wurden, wy kinne allinne ús wurk dwaan mei jo stipe en dat jout jo it rjocht op trochsichtige besteging.

Grûnslach

Doelstellingen

Mearjierreplan

Op basis fan ús missy, fisy en doelstellingen hawwe wy in mearjierrich beliedsplan 2020-2023 skreaun. Sjoch hjirûnder, by te downloaden dokuminten.

Jierferslaggen

Foar de jierrekkens aont en mei 2020, sjoch hjirûnder, by te downloaden dokuminten. It jierferslach 2021 is te ferwachtsjen yn maaie 2022.

Beleaningsbelied

Gegevens en dokuminten

It bestjoer fan de stichting Grotesk bestiet út
Hannah Wolff, foarsitter
Hannah van der Heijde, skriuwer
Friduwih Riemersma, ponghâlder

grotesk

E-mail: ynfo@grotesk.site
Grotesk op Facebook

Keamer fan Keaphannelnûmer: 66810531
RSIN 8567.06.723
Bankrekken: NL94 TRIO 0338 4036 04

Grotesk is lid fan de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.

 


Accountability and ‘ANBI’

‘ANBI’

As a cultural ANBI-foundation (institute pursuing the public interest) Grotesk is active in providing literature to the general public.

Transparancy

The foundation Grotesk aims at completely transparant pockets. The foundation is supported by philantropists and by the government. In other words, we can only perform our activities with your support and this requires a transparant spending.

Basis

Objectives

Multi-annual plan

Based upon our mission, vision and objectives we have drafted a multi-annual policy plan. See below, under downloadable documents.

Annual reports

For the annual report 2016 (October 2016 - December 2016) see below, under downloadable documents. The annual account of 2017 is expected in February 2018.

Remuneration policy

Information and documents

The board of foundation Grotesk consists of
Hannah Wolff, chairman
Hannah van der Heijde, secretariat
Friduwih Riemersma, treasurer

grotesk

E-mail: ynfo@grotesk.site
Grotesk at Facebook

Chamber of Commerce number: 66810531
Bank number: NL94 TRIO 0338 4036 04

Grotesk is member of: Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.


Gendergelykheid en empowerment fan froulju

Beliedsstatement

It is Grotesk syn morele en wetlike ferantwurdlikheid om in gendergelykheidsbeneiering op te nimmen foar al syn belied, programma’s en projekten mei it each op it garandearjen fan billikheid yn it behanneljen fan froulju en manlju. Rekken hâldend mei de djip woartele ferskillen, is gelyk behanneljen dan froulju en manlu net genôch foar gendergelykheid. Spesifyk belied moat ûntwikkele wurde om de ûnderlizzende oarsaken fan diskriminaasje yn keunstbelied, prosedueres, opfettingen oer keunst, praktiken en hâldingen te identifisearjen, dy’t genderûngelykheid yn stân hâlde. Dat kin allinnich mar mei in multydiminsjonale beneiering dy’t him op alle aspekten rjochtet, binnen en bûten Grotesk. Grotesk set him rûnút yn foar it ferwêzentlikjen fan it doel fan lykweardichheid tusken froulju en manlju, om in duorsume ûntjouwing te garandearjen fan ’e Fryske literatuer.