útjouwerij Grotesk - uitgeverij Grotesk

Manuskripten

Grotesk is benijd nei jo manuskript en wol graach mei jo wurkje.

Is it jo earste manuskript, dan is it spannend: is it goed genôch… Of, wat binne in nije skriuwer syn kânsen op sukses? Ommers Google skat dat de minskheid al 130 miljoen boeken fuortbrocht hat.

Skriuwen is net in geniale ynfâl dy’t streekrjocht út de muze fia jo toetseboerd op it papier komt. Net foar neat ha se fier nei’t er dea wie Hemingway sizze litten: “The first draft of anything is shit.” Jo earste skets wolle jo jo kij noch net lêze litte, sei er. Nei dy earste skets kinne jo einleas byskave. Foar de refisy is gjin resept. Guon ferbetteringen binne in tafals­treffer en oare freegje om dreech oertinken. By de manuskriptrefisys kinne wy jo altyd helpe.

As wy jo manuskript net akseptearje kinne—wy binne mar lyts—kinne wy jo helpe it manuskript te ferbetterjen en wy kinne oanbefellingen dwaan oan kollega-útjouwers, bygelyks mei in positive manuskriptbeoardieling. Stoer ús jo manskript mar op!

Tige tank!

 

Download Manuskriptbeoardieling Foarbyld

Download Blaudruk Utjefteplan

Download Blaudruk Promoasjeplan

Download Blaudruk Distribúsjeplan

Download $$$

-+