útjouwerij Grotesk - uitgeverij Grotesk

Tiidplan

Tiidline foar redaksje en produksje

It omsetten fan jo manuskript yn in boek sil tusken de seis en tolve moannen nimme. Ja.

Wa sit der noch sa lang foar in keunstwurk? Undersyk nei museumbesite liet sjen dat minsken trochinoar santjin sekonden foar in skilderij stean. It Louvre berekkene dat yn trochsneed tsien sekonden nei de Mona Lisa sjoen wurdt. It Metropolitan Museum of Art sei dat minsken 32,5 sekonden nei harren keunstwurken seagen mar wa wit telden se de lju dy’t al foarby rinnende efkes sjogge net mei. Dat moderne keunstwurken minder tiid nimme om te meitsjen as harren renêssânsesibben is wat in klisjee en it hoecht net te kommen om’t keunstners har ferfele foar har eigen wurk, mar hoe dan ek, de tiid dat jo nei in keunstwurk sjogge ferheget jo estetyske ûnderfining.

De manuskript-nei-boek-transformaasje bestiet út in stikmannich fazen.

 

Download Blaudruk Utjefteplan

Download Blaudruk Distribúsjeplan

Download Blaudruk Promoasjeplan