Grotesk

De earste en iennichste útjouwerij foar Fryske eksperimintele literatuer en krityske essees.

Wat dogge wy?

  • Skriuwers oanlûke dy’t mikke op yntellektuele wearde (net op kommersjeel súkses)
  • Spesjalisearre tiims bouwe fan útjouwers, boekûntwerpers, esfh., dêr’t de skriuwer de haadrol yn spilet (net wy)
  • Ien fenomenaal boek it seizoen útjaan (slow publishing)
“By al dy taal promoasje giet Fryslân noch ris kroandea.”E.B. Folkertsma